De Medezeggenschapsraad op Montessorischool Rhenen

Bij wet is geregeld dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Daarin hebben personeel en ouders zitting. Ze hebben advies- of instemmingsrecht ten aanzien van bepaalde voorgenomen besluiten van de directie; ze mogen dus gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over schoolzaken en soms moeten ze voor uitvoering hun goedkeuring verlenen aan besluiten. Vaak gaat het enkel om het informeren van de MR door de directie, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en suggesties voor verbeteringen voor de school kan doen.
 
De MR functioneert pas goed als er een open verstandhouding is waarin ook de directie participeert, de MR raadpleegt en betrekt in het beleidsproces. Gelukkig is dat op onze school zeer zeker het geval. De MR kent haar beperkingen in zaken waar zij zich niet mee bemoeit. Maar alle onderwerpen waarover de MR wel spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs: bijvoorbeeld over de ondersteuning van zorgleerlingen, onderwijskwaliteit, de organisatie van overblijven en ingrijpende organisatorische veranderingen. De MR wil zo een klankbord voor ouders en hun kinderen en de directie zijn.
 
MR vergaderingen zijn gepland op onderstaande data en starten om 19.00 uur:

dinsdag  25 september  (startvergadering) agenda
dinsdag 11 december
maandag 4 februari
dinsdag 26 maart
dinsdag 14 mei
dinsdag 18 juni


Ouders zijn welkom om een vergadering bij te wonen. 

Samenstelling MR 2018-2019              
Voorzitter:                 Riens Middelhof                    
Ouderlid:                   Frank van Donselaar      
Teamlid:                    Monique in 't Veld          m.intveld@montessori-rhenen.nl
Teamlid:                    vacature
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen naar MR@montessori-rhenen.nl.

Ook Stichting Monton heeft een medezeggenschapsraad. Hierin zijn MR-vertegenwoordigers van alle 11 aangesloten scholen te vinden. Dit heet de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). De verantwoordelijkheden van de GMR zijn vergelijkbaar met die van de MR, maar dan op stichtingsniveau.

Jaarverslag 2016-2017
Communicatieplan 2017-2018